CeVIP CeVIP

CeVip

Centar za virtuelnu proizvodnju CeVIP osnovan je 2006. godine na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, u okviru projekta „Virtuelna proizvodnja kao podrška preduzećima u Srbiji”. Centar raspolaže neophodnim resursima za primenu inovativnih tehnologija virtuelnog inženjeringa (virtuelna proizvodnja, CAD/CAM/CAE, virtuelna stvarnost, kontrola kvaliteta i performansi CNC mašina itd.). CeVip realizuje zajedničke istraživačke projekte sa domaćim preduzećima i nudi usluge inovativnog razvoja proizvoda i optimizacije procesa i projektnih rešenja alata i doprinosi povećanju njihovog inovativnog potencijala i konkurentnosti na tržištu. Strateško umrežavanje sa preduzećima, vodećim istraživačkim institucijama, resornim Ministarstvima u okviru VMnet mreže čini CEVIP prepoznatljivim i pouzdanim pružaocem usluga u istraživačkom i inovativnom prostoru Srbije.

Misija:

Pomoći srpskim preduzećima i MSP da budu inovativnija i konkurentnija na tržištu nudeći širok spektar tehnoloških servisa fokusiranih na naprednim tehnologijama i tehnikama virtualnog razvoja proizvoda i optimizacije procesa:

Vizija:

Postati vodeći istraživački centar u Srbiji za razvoj i primenu novih tehnologija u inovativnom integrisanom razvoju proizvoda i procesa i podržati transfer znanjaiI tehnologija ka domaćim preduzećima

Ciljevi:

  • razviti i primeniti nove tehnologije virtuelnog inženjeringa u inovativnom razvoju proizvoda I procesa

  • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda, procesa i alata u domaćim preduzećima

  • igrati aktivnu ulogu u uspostavljanju i širenju mreže korisnika virtuelne proizvodnje (VMnet)

  • stvoriti mogućnosti za uključenje u veći broj međunarodnih projekata (HORIZON 2020, ERASMUS itd.), zbog poboljšanja tehničkih i upravljačkih kapaciteta, i jačanja medjunarodne saradnje

  • pružiti kvalitetan i upotrebljiv istraživački rezultat, koji će pokrenuti redovnu primenu inovacija u preduzećima