CeVIP CeVIP

Publicistička delatnost

Kroz aktivnosti iz oblasti naučno-istaživačke delatnosti CeVIP, proizilaze brojni naučni radovi, koji se objavljuju kako u domaim i stranim časopisima, tako i na konferencijama. Pored toga, publikuju su monografije, uđbenici, brošure, itd.

Reference:

Knjige
1. Modelling and simulation in metal forming, WUS Austria, Mechanical Engineering Faculty, 2006
2. Virtual engineering, WUS Austria, Mechanical Engineering Faculty, 2007
3. WBC Regional model of university-enterprise cooperation, WBC-Vmnet, TEMPUS, 2010.
4. Transnational Strategic Research Agenda, I3E, 2011.
5. Methodology Guide for Innovation, I3E, 2012.
6. Physical and numerical modelling of metal forming processes, Faculty of Engineering Sciences, 2012, Kragujevac, Serbia

Scientific papers
1.    M. Stefanović, V.Vasiljević, Fizičko modeliranje tople obrade – neka rešenja za 2D probleme, Zbornik radova sa 24. Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, 1992, str. 53-60.
2.    V.Vasiljević, Jedan pristup automaitzovanom proračunu i konstrukciji alata za kovanje preko DXF-fajla, Zbornik radova sa 19. Jupiter konferencije (CAD/CAM simpozijum), Prohor Pčinjski 1993.
3.    V.Vasiljević, Eksperimentalni postupci određivanja polja deformacije i efektivnog napona u procesima kovanja, Zbornik radova sa 20. Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, Kragujevac, avgust 1993, str. 164-167.
4.    V.Vasiljević, M.Stefanović, Determination of deformation and stress fields in forging processes by application of physical modelling method, Journal for Technology of Plasticity, vol.18,No.1-2, Novi Sad 1993, pg. 51-57.
5.    V.Vasiljević, M.Stefanović, Jedan pristup fizičkom modeliranju tople obrade delova nepravilne geometrije, Zbornik radova sa 25. Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Beograd, septembar 1994, str.203-208.
6.    V.Vasiljević, Simulacija i analiza procesa kovanja primenom metode fizičkog modeliranja, Zbornik sa 20. Jupiter konferencije (CAD/CAM simpozijum), Beograd 1994, str.45-50. .
7.    M. Stefanović, V.Vasiljević, Uticaj geometrije i kontaktnih uslova pri modeliranju toplog sabijanja, Tribologija u industriji, god. XVI, br.1, mart 1994., str. 5-10.
8.    V.Mandić, M.Stefanović, Review and characteristics of some materials used in physical modelling of the bulk metal forming processes, Journal for Technology of Plasticity, vol.24,No.1-2, Novi Sad 1999, pg. 15-32.
9.    V.Mandić, M.Stefanović, Fizička simulacija procesa tople obrade primenom plastelina kao modelnog materijala, Zbornik sa 2. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI `99, Banja Luka 1999, str.72-75.
10.    V.Mandić, M.Stefanović, Izrada tehničke dokumentacije (CAD) u profilnom savijanju limova, Zbornik sa 25. Jupiter konferencije (12. CAD/CAM simpozijum), Beograd 1999, str. 2.33-2.38.
11.    V.Mandić, M.Stefanović, Određivanje faktora/koeficijenta trenja u eksperimentima sa plastelinom kao modelnim materijalom, Zbornik sa 6. Jugoslovenske konferencije o tribologiji, JUTRIB ’99, Kragujevac 1999.
12.    V.Mandić, Ispitivanje kontaktnih uslova u modelnim eksperimentima sa plastelinom, 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Kraljevo, septembar 2000.
13.    V.Mandić, M.Stefanović, Značaj fizičko-numeričkog modeliranja pri projektovanju alata za zapreminsku obradu, Zbornik sa 4. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2002, Banja Luka 2002, str.72-75.
14.    V. Mandić, M.Stefanović, Physical modelling and FEM simulation of the hot bulk forming processes, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad 2002, pp. 41-53.
15.    V.Mandić, M.Stefanović, Fizičko modeliranje i numerička simulacija kao novi koncept u projektovanju alata, Zbornik sa 28. Jupiter konferencije (CAD/CAM simpozijum), Beograd 2002, str.2.47-2.50.
16.    V.Mandić, M.Stefanović, Projektovanje procesa i alata za zapreminsku obradu - Fizičko modeliranje i FEM simulacija, 29. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, 19-20. septembar 2002, Beograd.
17.    V. Mandić, M.Stefanović, Prevencija defekata tečenja materijala u procesima obrade deformisanjem - fizičko modeliranje i FEM simulacija, Zbornik sa 29. Jupiter konferencije (25. simp. NU-ROBOTI-FTS), Beograd 2003, CD.
18.    V.Mandić, M.Stefanović, Friction studies utilizing the ring-compression test - Part I, Tribology in Industry, vol.25, No.1-2, December 2003, pp.   33-40
19.    V.Mandić, M.Stefanović, Friction studies utilizing the ring-compression test - Part II, Tribology in Industry, vol. 25, No.3-4., pp. 76-82.. 2003
20.    D. Vilotić, M.Plančak, V.Mandić, M.Stefanović, D.Čupković, FEM analysis of Upsetting Process by Cylindrical Die with Experimental Verification, Journal for Technology of Plasticity, vol.28,No.1-2, Novi Sad 2003, pg. 83-98.
21.    M.Stefanović, V.Mandić, M.Živković, S.Aleksandrović, Fizičko i numeričko modeliranje defleksionih pojava kod tankih limova - Yoshida test, Zbornik sa 5. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2003, Banja Luka 2003, str. 45-50.
22.     S.Aleksandrović, M.Stefanović, V.Mandić, T.Vujinović, Perspektive primene i aktuelna pitanja obradivosti limova pojačane čvrstoće, Zbornik sa 5. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2003, Banja Luka 2003, str. 79-84.
23.    V. Mandić, M.Živković, M.Petrović, S.Vulović, Analiza procesa vučenja – Eksperimentalna istraživanja i FEM simulacija, Zbornik sa XXX Jupiter konferencije (26. sympozijum NU-ROBOTI-FTS), Beograd 2004, CD
24.    M. Plančak, D.Vilotić, M. Stefanović, M. Milutinović, V. Mandić, Cold Indenting -UBET Analysis, FE Simulation and Experimental Verification, Journal Steel Grips 2(2004), pp. 301-305.
25.    V. Mandić, M. Živković, S. Vulović, T. Marinković, FEM Analysis for the Extrusion Process of Tubes using Porthole Dies, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad, 2004, vol.29, No ½, pp. 35-43.
26.    M. Milutinović, M. Plančak, D. Vilotić, V. Mandić, M. Stefanović, Influence of billet geometry on the process parameters in cold indenting, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad, 2004, vol.29, No ½, pp. 45-60.
27.    M. Vilotić, V. Mandić, M. Plančak, UBET analysis, finite element simulation and experimental investigation of backward extrusion, Journal for Technology of Plasticity, Novi Sad, 2004, vol.29, No ½, pp. 85-97.
28.    V. Mandić, M. Stefanović, M. Živković, N. Grujović, B. Mišić, FE analysis of tube forming process with experimental verification, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol.18, issue1-2, 2006, pp.303-306.
29.    V.Mandić, M.Stefanović, Forging Preform Design Using FEM simulation, Conf. Manufacturing and Management in 21st century, Ohrid 2004, Proceed. pp. 290-297.
30.    M. Milutinović, M. Plančak, D.Vilotić, V. Mandić, M. Stefanović, Cold indenting of cone-like punch, Conf. Manufacturing and Management in 21st century, Ohrid 2004, Proceed. pp. 325-330.
31.    B. Mišić, V. Mandić, S. Rajić, Primjena CAMPform 2D softverskog paketa u analizi zapreminskog deformisanja cijevnih izradaka, Prvo Međunarodno savjetovanje – Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu, Doboj 2004, str. 118-126.
32.    M. Vilotić, M. Plančak, V. Mandić, Analysis of backward extrusion by finite element method, 15. International DAAAM Symposium “Inteligent Manufacuring & Automation: Globalization – Technology – Men – Nature”, Vienna 2004, Austria, str. 477-478.
33.    M.Stefanović, S.Aleksandrović, V.Mandić, Aktuelni trendovi razvoja tehnologije plastičnog oblikovanja metala, 30. Savetovanje Proizvodnog Mašinstva Srbije i Crne Gore sa međ. učešćem, Vrnjačka Banja, 2005, pp. 57-82
34.    D. Vilotić, M. Plančak, V. Mandić, Đ Čupković, Analysis and Experimental Verification of Cold Cylinder Upsetting By Spherical Dies, Int. Conf. ESAFORM 2005., Kluz, Romania, 2005, CD.
35.    V.Mandić, Eliminacija defekata u procesima obrade deformisanjem primenom modeliranja i FEM simulacija, Zbornik sa 6. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2005, Banja Luka 2005, str 153-158.
36.    B.Mišić, V.Mandić, S.Rajić, Rezultati diferencijalnih jednačina napona tankih cevnih elemenata sa FEM verifikacijom, Zbornik sa 6. Međunarodnog savjetovanja o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji, DEMI 2005, Banja Luka 2005, str.63-68.
37.    V. Mandić, M. Stefanović, Elimination of Flow Defects in the Forward Extrusion Process by Changing Friction Conditions,  BALKANTRIB 05 - 5th International Conference of Tribology, Kragujevac, 2005, str 181-189.
38.    B. Mišić, V. Mandić, The Application of FEM Simulation in the Technology Design and Estimation of Quality of the Tube Product, RADMI Conference, 04-07. September 2005, Vrnjacka Banja, CD.
39.     V. Mandić, S. Bruschi, T. Marinković, M. Zivković, M. Targa, FEM Simulation and Elasto-plastic Analysis of Porthole-die in Extrusion Hollow Section Aluminium Tubes, 8th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP Extended abstract volume, 09-13 October 2005, Verona, Italy, pp. 207-208.
40.    V. Mandić, B. Mišić, Stability of Steel Seam-welded Tubes Forming Process – Experimental and Numerical Investigations, 8th International Conference on Technology of Plasticity, ICTP Extended abstract volume, 09-13 October 2005, Verona, Italy, pp. 209-210.
41.    V. Mandić, D. Vilotić, M. Plančak, M. Stefanović, Hladno višefazno zapreminsko oblikovanje osnosimetričnih obradak – FEM simulacija i eksperimentalna verifikacija, Zbornik sa XXXI Jupiter konferencije (27. sympozijum NU-ROBOTI-FTS), Zlatibor 2005, str. 3.36-3.41.
42.    V.Mandić, Optimizacija prethodnog oblika u procesu višeoperacionog kovanja primenom FE simulacije, XXX Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, 01-02. Septembar 2005, Vrnjačka banja, Kragujevac, str. 145-150.
43.     V.Mandić, M.Ćirović, FEM simulacija net-shape procesa izrade zakovice,  Zbornik sa XXXII Jupiter konferen. (28. simp. NU-ROBOTI-FTS), Zlatibor 2006, CD.
44.    V.Mandić, T.Marinković, M.Živković, FE analiza procesa istiskivanja aluminijumskih šupljih profila, XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, 19-21. Septembar 2006, Kragujevac,str. 187-194.
45.    B. Mišić, V.Pejić, V.Mandić, Uticaj kontaktnog trenja na pojavu defekata pri oblikovanju cevi, XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, 19-21. Septembar 2006, Kragujevac, str. 207-212.
46.    S. Vulović , M. Živković, N. Grujović, V. Mandić, The Contact Problems Based on the Penalty Method, 31th Council of productive engineering of Serbia and Montenegro, 19-21. September 2006, Kragujevac, pp. 474-479.
47.    M.Petrović, B.Nedić, V.Mandić, Koeficijent kontaktnog trenja pri vučenju nekih obojenih metala, XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, 19-21. Septembar 2006, Kragujevac, str. 561-566.
48.    Milentije Stefanovic, Zvonko Gulisija, Branka Jordovic, Srbislav Aleksandrovic, Vesna Mandic, Aleksandra Pataric, Hot forging of strenght Al-alloy, Journal for Technology of Plasticity, Vol. 32 (2007), Number 1-2, pp.29-37, ISBN 0354-3870,
49.    V.Mandić, M.Stefanović, F.Živić, M.Plančak, M.Janjić, Development of Metal Forming Electronic Instructional Resources, eLearning Conference „eLearning - Toward Effective Education and Training in the Information Society“, 30th May - 1st June 2007, Bijela, Republic of Montenegro,
50.    Milentije Stefanović, Zvonko Gulišija, Vesna Mandić, Specifičnosti toplog kovanja Al-legure visoke čvrstoće, Zbornik 8th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2007), Banjaluka, ISBN: 978-99938-39-15-6,, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
51.    Mandić V., Stefanović M., Janković N., Ćirović M., Ćurčić M., Primena tehnologija virtuelnog inženjeringa u integrisanom razvoju proizvoda i procesa, 32. savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, 18-20 septembra 2008, Novi Sad, pp.553-558.
52.     Jankovic N., Mandić V., Optimizacija poprečnog preseka zavojaka cilindričnih zavojnih opruga, 32. savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, 18-20 septembra 2008, Novi Sad, pp. 533-536.
53.     Jurković, Z., Brezočnik, M., Grizelj, B., Mandić, V.: Optimization of Extrusion Process by Genetic Algorithms and Conventional Techniques, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 16, No. 4, 2009, pp. 27-33, ISSN 1330-3651
54.    Milentije Stefanović, Zvonko Gulišija, Vesna Mandić, Savremeni postupci toplog kovanja rtopedskih implantanata, Zbornik 9th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology (DEMI 2009), Banjaluka, ISBN: 978-99938-39-23-1,, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
55.    Mandić, V., Adamović, D., Jurković, Z., Stefanović, M., Živković, M., Ranđelović, S., Marinković, T., CAE Analysis of Ironing Process with Experimental Verification, Zbornik MOTSP 2010 International Scientific Conference management of Technology – Step to Sustainable Production, 2-4 jun 2010, Rovinj, ISBN 978-953-7738-09-9, FSB Zagreb, Hrvatska
56.     M.Janjić, V.Mandić, D.Miljanić, T&SNA analiza potreba za obukama i usligama u malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, Conference of Maintenance and Production Engineering - KODIP, 23-25 June 2010, Ulcinj, Montenegro, pp. 66-62.
57.    Dragan Adamovic, Vesna Mandic, Zoran Jurkovic, Branko Grizelj, Milentije Stefanovic, Tomislav Marinkovic, Srbislav Aleksandrovic: An experimental modelling and numerical FE analysis of steel-strip ironing process, Technical Gazette, Vol. 17, N4, 2010, p.435-444, ISSN 1330-3651,
58.     V. Mandić, D. Adamović, Z. Jurković, M. Stefanović, M. Živković, S. Ranđelović, T. Marinković, ’’Numericall FE Modelling of the Ironing Process of Aluminium Alloy and its Experimental Verification, Transactions of FAMENA No 4, vol.34 (2010), ISSN 1333-1124, pp. 59-69.
59.     Erić M.D., Mandić V., Marković LJ.S., Implementacija konkurentnog inženjeringa u integrisanim proizvodnim sistemima i neki efekti primene, „Tehnika i Praksa“, Časops Visoke Tehničke Škole Strukovnih Studija, broj 3, april 2010, Čačak.
60.    M. Janjic, M.Vukicevic, V.Mandic, D.Pavletic, N.Sibalic, Microstructural evaluation during friction stir welding of of AlSi1MgMn alloy, Metallurgy vol. 51, no 1, 2012, p. 29-33, ISBN 0543-5846
61.    I.Stankovic, M.Perinic, Z.Jurkovic, V.Mandic, Usage of neural network for the prediction of surface roughness after the roller burnishing, Metallurgy vol. 51, no 2, 2012, ISBN 0543-5846
62.    V.Mandic, P.Cosic, Integrated product and process development in collaborative virtual engineering environment, Technical Gazette, vol.18, No3, 2011, ISSN 1330-3651, pp.369-378.
63.    V.Mandić, Integrated virtual engineering approach for product and process development, Keynote paper, 3rd Management Technology - step to Sustainable Production - MOTSP 2011, 8-10 June 2011, Bol, Croatia, pp. 7-22    ISBN 978-953-7.
64.    D.Adamović, V. Mandic, M. Stefanovic, S. Aleksandrovic, M. Živkovic, Z. Golušija, S. Randelovic, Experimental and numerical determination of the tensile stresses in the wall during steel sheet ironing, Proceeding of 4th International Conference on Manufacturing Engineering, 3-5 October 2011, Thessaloniki, Greece, pp. 621-630.
65.     M. Jurković, Z. Jurković, A. Jušić, V. Mandić, Experimental analysis and mathematical modelling of the rolling force,     34th International conference on production engineering, 28 . - 30. September 2011, Niš, Serbia, pp. 297-300.
66.     V. Mutavgjić, Z. Jurković, M. Perinić, V. Mandić, Optimization of cutting parameters for surface roughness in abrasive water jet machining, 2nd International Conference - Mechanical technologies and structural materials, 29-30 September 2011, Split, Croatia, pp.105-110, ISSN 1847-7917.
67.     T. Mendiković, Z. Jurković, M. Perinić and V. Mandić, Konstruiranje kalupa za injekcijsko prešanje primjenom reverzibilmog inženjerstva, 2nd International Conference - Mechanical technologies and structural materials, 29-30 September 2011, Split, Croatia, pp. 111-114, ISSN 1847-7917    
68.     D. Erić, V. Mandić, S. Marković, Primena elemenata konkurentnog inženjeringa u proizvodnim sistemima sa akcentom na efekte kompjuterske simulacije tehnoloških procesa, Conference of Maintenance and Production Engineering - KODIP, 26-29 June 2011, Herceg Novi, Montenegro, pp. 265-270    ISBN 978-9940-527-17-4.
69.     Z. Jurković    V. Mandić, B. Tadić, M. Janjić, D. Purković, Implementation of modelling and optimization methods in manufacturing processes, Conference of Maintenance and Production Engineering - KODIP, 26-29 June 2011, Herceg Novi, Montenegro,     pp. 35-41, ISBN 978-9940-527-17-4.
70.     D. Pavletic, M. Sokovic, V. Mandic, M. Janjic, N. Šibalić, Simulation Modelling in Production, Conference of Maintenance and Production Engineering - KODIP, 26-29 June 2011, Herceg Novi, Montenegro, pp. 49-54, ISBN 978-9940-527-17-4.
71.     D. Adamovic, V. Mandic, M. Stefanovic, Z. Jurkovic, M. Tercelj, M. Zivkovic, Investigation of the influence of total force and punch force in the ironing of AlMg3 alloy, 4th Management Technology - step to Sustainable Production - MOTSP 2012, 14-16 June 2012, Zadar, Croatia, pp. 320-327, ISBN 1847-6880.
72.     Dragan Adamović, Vesna Mandić, Milentije Stefanović, Zoran Jurković, Miroslav Živković, Duško Pavletić, Mladen Perinić, Numerical and experimental analysis of the wall tensile stress in ironing, Invited paper for plenary session, 10th International Conference “Maintenance and production engineering” – KODIP 2012, 2012, 26-29 June 2012, Budva, Montenegro, pp. 23-32.
73.     D.Erić, V.Mandić, S.Marković, Koncept konkurentnog inženjeringa I analiza efekata moguće primene u tehnološkim procesima obrade deformisanjem, 10th International Conference “Maintenance and production engineering” – KODIP 2012, 2012, 26-29 June 2012, Budva, Montenegro, pp. 23-32.
74.     Vesna Mandić, Dragan Erić, Dragan Adamović, Mileta Janjić,  Zoran Jurković, Živko Babić, Predrag Ćosić, Concurrent engineering based on virtual manufacturing, Technical Gazette, vol.19, No4, 2012, pp. 885-892.
75.     Antoni Slavinski, Athanasios Kalogeras, Vesna Mandic, A Methodology for the Selection, Assessment and Analysis of Successful Experiences, 1st Conference on Embedded Systems, Computational Intelligence and Telematics in Control, April 3-5, 2012, University of Würzburg, Würzburg, Germany.
76.     Erić,M.D., Mandić,V., Marković,LJ.S., Integrated Systems in the Development of Concept  of  Concurrent Engineering, 11th International Conference „Research and Development in   Mechanical Industry“, RaDMI 2011, 15-18 September 2011, Soko Banja, Serbia.
77.     Branko Tadic, Branislav M. Jeremic, Petar M. Todorovic, Djordje Vukelic, Uros Proso, Vesna Mandic and Igor Budak, Efficient workpiece clamping by indenting cone-shaped elements, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 13, No. 10, Оctober 2012 (in press). ISSN 2234-7593.
78.     Adamović, D., Mandić, V., Terčelj, M., Stefanović, M., Živković, M., Investigation of ironing process depending on applied tool materials and coatings, RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 59, No. 1, 2012, pp.27-40, ISSN 1408-7073.
79.    Vesna Mandic, Radomir Radisa, Vladan Lukovic, and Milan Curcic, Integrated Model-Based Manufacturing for Rapid Product and Process Development, Springer proceedings, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2012, Rhodes, Greece, September 24-26, 2012, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Advances in Production Management Systems, Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services, Part I, pp.64-71, DOI 10.1007/978-3-642-40352-1, ISSN 1868-4238.
80.    TijanaDjukic, VesnaMandic, NenadFilipovic, Virtual reality aided visualization of fluid flow simulations with application in medical education and diagnostics, Computers in Biology and Medicine, 2013, DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.10.004
81.     Adamovic D., Mandic V., Zivkovic M., Gulisija Z., Stefanovic M., Topalovic M., Aleksandrovic S., Numerical Modeling Of Ironing Process, Journal for Technology of Plasticity, Vol. 38 (2013), Number 2, pp. 109-124.
82.    Vesna Mandić, Jelena Jevtović, New regional model of university-enterprise cooperation, Proceedings of International Conference on Technology Transfer, June 2013, Nis, Serbia, pp.107-116, 2013, ISBN 978-86-6125-083-5.
83.    Dragan Adamovic, Vesna Mandic, Milentije Stefanovic, Srbislav Aleksandrovic, Miroslav Živkovic, Analysis of the temperature change on the tool and work piece during the ironing process, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, Proceedings, pp.299-306, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
84.    R. Radiša, S. Manasijević, V. Mandić, J. Pristavec, Application of recent software tools for designing and production of dies and castings by high pressure die casting, 13th International Foundrymen Conference, Innovative Foundry Processes and Materials, May, 16 -17, 2013, Opatija, Croatia, Proceedings, 317-327, ISBN 978 – 953 – 7082 – 15 – 4.
85.    Milentije Stefanović, Vesna Mandić, Zvonko Gulišija, Srbislav Aleksandrović, Dragan Adamović, Improving the quality of al- alloys hot forging parts, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, Proceedings, pp.447-452, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
86.     Milentije Stefanović, Dragan Džunić, Vesna Mandić, Srbislav Aleksandrović, Dragan Adamović, Slobodan Mitrović, Increasing of tool life for hot forging using surface modification, 13th International Conference on Tribology – SERBIATRIB 2013, Kragujevac, Proceedings, pp.261-264.