CeVIP CeVIP

Naučno-istraživačka delatnost

Naučno-istraživačka delatnost Centra obuhvata teorijska, primenjena i razvojna istraživanja u okviru sledećih podoblasti:

  • projektovanje tehnoloških procesa u obradi lima i zapreminskog plastičnog oblikovanja
  • primena CAD/CAM/CAE tehnologija u projektovanju proizvoda, procesa i alata
  • optimizacija proizvodnih procesa
  • FEM/FVM simulacija različitih procesa obrade metala deformisanjem
  • FE analiza alata i procena veka trajanja
  • eksperimentalna verifikacija numeričkih FE rezultata
  • 3D vizuelizacija proizvoda i procesa primenom virtuelnih modela i VR opreme