CeVIP CeVIP

CeVIP

Centar za virtuelnu proizvodnju (CeVIP) osnovan je 2006 godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, u okviru projekta “Virtuelna proizvodnja kao podrška preduzećima u Srbiji”, koji finansira EU a sprovodi Evropska Agencija za rekonstrukciju.

CeVIP ima neophodne kapacitete za primenu inovativnih tehnologija virtuelnog inženjeringa u razvoju proizvoda i procesa.Aktivnosti koje se odvijaju u okviru CeVIP treba da doprinesu podizanju kapaciteta proizvodnih preduzeća da u svoje poslovanje uvedu novi pristup u razvoju proizvoda i procesa, baziran na primeni VM tehnologija, prošire spektar ponude prema postojećim zahtevima tržišta, a Fakultetu da se, sa jedne strane, približi potrebama krajnjih korisnika rezultata istraživanja kroz strateško umrežavanje, a sa druge strane, da komercijalizuju svoje potencijale.

Kroz usluge inovativnog razvoja proizvoda i optimizacije procesa i projektih rešenja alata, doprineće se povećanju konkurentnosti preduzeća u regionu, na nacionalnom i inostranom tržištu.

ICES brošura
CeVIP prezentacija